POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

ODZNAKA TURYSTYCZNA
"Zdobywca Korony Sudetów Polskich"
R E G U L A M I N

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Odznaka Turystyczna "Zdobywca Korony Sudetów Polskich", zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.
  2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
  3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
  4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Warunki zdobywania odznaki.
  1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
  2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
  3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety - Grupy S.01 - S.21).
  4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
  5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.
 3. Weryfikacja.
  1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
   • data wycieczki,
   • nazwa zdobywanego szczytu,
   • trasa wędrówki,
   • miejsce na potwierdzenie,
   • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
  2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
  3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
  4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
  5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
  6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
 4. Przepisy przejściowe i końcowe.
  1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
  2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

Złącznik do regulaminu